Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Zodpovedná osoba (Data Protection Officer) dohliada u prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov.

Využite možnosť externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO) od najväčšieho poskytovateľa DPO pre ochranu osobných údajov na území SR, ČR a Rakúska. Externý výkon činnosti Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov zastrešujeme pre viac ako 6 000 prevádzkovateľov.

Naša spoločnosť v súvislosti s výkonom povinností  DPO ponúka nasledujúce služby:

  • úvodné školenia a následne priebežné vzdelávanie zamestnancov a ďalších osôb podieľajúcich sa na zabezpečenie ochrany osobných údajov,
  • konzultačná podpora,
  • outsourcing funkcie Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov s poskytnutím zmluvne definované garancie,
  • poskytovanie informácií a poradenstva správcom alebo spracovateľom a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracovanie, o ich povinnostiach podľa GDPR,
  • poskytovanie poradenstva, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, čo súvisí s povinnosťou správcov v určených prípadoch vykonať pred spracovaním posúdenie vplyvu plánovaných operácií spracovanie na ochranu osobných údajov,
  • monitorovanie súladu s GDPR v oblasti ochrany osobných údajov,
  • monitorovanie súladu pre správcu alebo spracovateľa v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane rozdelenia zodpovednosti, zvyšovanie povedomia a odbornej prípravy pracovníkov,
  • spolupráca s dozorným úradom, s Úradom pre ochranu osobných údajov
  • pôsobenie ako kontaktné miesto pre subjekty údajov vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov a výkonom ich práv podľa GDPR

Naše služby

GDPR – dokumentácia
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Rýchly audit GDPR – u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.
Zavádzanie systému riadenia
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO
Kybernetická bezpečnosť – ZoKB
Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Školenia a vzdelávanie
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem, DPO
Riešenia na splnenie – GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR