Rýchly audit GDPR - u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.

Čo je cieľom auditu?

Analýza súčasného stavu ochrany osobných údajov .Overenie súladu dokumentácie procesov a postupov spracovania osobných údajov s GDPR nariadením. Odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov v súlade s GDPR.

Komu je určený?

Je určený pre spoločnosti, ktoré si chcú preveriť súlad s GDPR nezávislým audítorským pohľadom .Spoločnosť, ktoré chcú mať prehľad a odporúčania k systému na ochranu osobných údajov podľa GDPR.

Cena za Rýchly audit GDPR: 199€!

Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.

Čo je výstupom auditu?

Výstupom auditu je audítorská správa, ktorá obsahuje stručnú charakteristiku prostredia s ohľadom na skutočnosti spracovania osobných údajov podľa GDPR, detailný popis identifikovaných zistení a odporúčaní nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Popis služby

Rýchly GDPR audit je konzultačná služba, ktorá pozostáva zo zhromaždenia informácií  so zodpovedným zamestnancom spoločnosti a kontrole dokumentácie GDPR. Poskytuje zhodnotenie dokumentácie zavedených procesov spracovania osobných údajov a následne kontroluje alebo odporúča vhodné technické opatrenia pre súlad s GDPR.

Určite ste sa stretli s tým, že na trhu je veľa „certifikovaných“ firiem, ktoré Vám ponúkajú kompletné spracovanie GDPR za niekoľko EUR, prípadne vzory, ktoré sú rovnaké pre všetky firmy.

Dajte si skontrolovať, či je vaša dokumentácia v súlade s GDPR, aby ste sa do budúcna vyhli nepríjemnostiam.

Audit je vykonávaný nezávislým auditorom, ktorého cieľom je detailné overenie presadzovania požiadaviek GDPR v činnostiach prevádzkovateľa.

GDPR – dokumentácia
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
Ponúkame službu externého výkonu Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO)
Rýchly audit GDPR – u vás v organizácii
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení. Kdekoľvek na Slovensku alebo v Českej Republike.
Zavádzanie systému riadenia
Budujte dôveru vašej firmy. Certifikujte ju najrozšírenejším uznávaným certifikátom ISO
Kybernetická bezpečnosť – ZoKB
Dňa 1.apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Školenia a vzdelávanie
Ponúkame školenia pre manažérov, majiteľov firiem, DPO
Riešenia na splnenie – GDPR, ZoKB
Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR
GDPR – Ochrana osobných údajov
Čo je to GDPR? Ako na GDPR? GDPR je jeden z najkomplexnejších súborov pravidiel na ochranu dát ...
AUDIT – Analýza bezpečnosti
Audit vykonaný treťou stranou Vám pomôže nájsť medzery v systéme riadenia bezpečnosti informácií
Zodpovedná osoba (DPO)
V rámci GDPR je pre niektoré firmy a organizácie povinné zriadiť pozíciu Zodpovednej osoby.
Rýchly audit GDPR
Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení.